Make your own free website on Tripod.com


1 Nov 2001

dRiYTXaopa
marazI [-maola (1 naaovhoMbar 2001)

[-maola mhNajao [lao@T/^ainakx maola. [MTrnaoTcaa kxNaa , [MTrnaoTvarIla savaa-ta laaokxipa`ya pa`kxar.Aaja {palabQa Asalaolyaa dLNavaLNa saaQanaaMtaIla savaa-ta jalad saaQana.ekx dabalaI kxI XaNaata [-maola saata samaud/apailakxDo jaataao.koxvaL [-maolakxrtaa [MTrnaoT kxnao@Sana GaoNaaro Baartaata ikxtyaokx jaNa Aahota.
[-maola mhNajao f@ta [Mga`jaI ASaI samajaUta kxr]na Gao{] nakxa! dovanaagarIta [-maolacaI sauivaQaa doNaa%yaa naoTvar DJanaBar saa[-T\sa Aahota.marazIta [-maola kxrNao tasao AgadIca saaopao Aaho,tarIhI ADcaNa AalaI tar madtaIcaa hata Asataaoca. mhNauna 'marazIta [-maola' mhNajao AgadI AvaGaD Asaola AsaM Aijabaata samajaU nakxa.Aapalyaa maataRBaaYaota [-maola paazvaayacaa AanaMd kxahI AaOrca Asataao!
marazIta va BaartaataIla [tar BaaYaota sava-pa`qama [-maola sauivaQaa saur] kxolaI [-pa~a.kx^ama naI.BaartaIya BaaYaota [-maola sauivaQaa doNyaata [-pa~a Aga`gaNya va laaokxipa`ya Aaho. [-pa~a maQyao marazIta ilahINyaasaazI kxaoNataohI fx^MaT\sa Da{]nalaaoD kxrNyaacaI garja naahI.
BaartaataIla saupa`isad\Qa roiDfxmaola maQaUna doiKala marazItaUna [-maola paazvataa yaotaao. roiDfxmaolacaa fxayada mhNajao AitaSaya jalad saovaa. yaamauLo kx^ampyauTrsamaaor KaUpa vaoL itaYzta basaavao laagata naahI.roiDfxmaola yaa kxarNaamauLo KaUpa laaokxipa`ya Aaho.
samajaa,taumacaa [-maola pattaa ASaa saa[-Tvar Aaho jaoqao marazI [-maolacaI sauivaQaa naahI ({da. h^aTmaola,yaahU) tarIhI taumhI taumacyaa [-maola pattyaavar]na marazI [-maola paazvaU Sakxtaa.yaasaazI [-sakxaL hI saa[-T {payau@ta Aaho. ASyaapa`karcaI saaoya risakx.k^xama var saud\Qaa Aaho.
jyaMacyaakxDo [MTrnaoT naahI ASaaMnaa [-maola paazvaayacaa Asaola tar tyaasaazI Baartamaola hI saa[-T {payaaogaI Aaho. Aqaa-ta [qao marazIcaI saaoya Aahoca.
pauNyaataIla imazI kMxpanaIcyaa maolajaaola var]nasaud\Qaa marazI [-maola paazvataa yaotaao.ivaSaoYa mhNajao [qao taumacaa "[na ba^asa" saud\Qaa marazIta Aaho.
satyamacaI isafxI , [MiDyanal^aMgavaojaosa\.kx^ama caI Apanaamaola tasaoca marazImaola.kx^ama AaNaI naoTjaala Hyaa saa[-T\savar doiKala marazI [-maola caI sauivaQaa Aaho. gaujaratamaola maQyao gaujarataI va ihMdIsaaobata marazI [-maolacaI saaoya Aaho.


Links:-(if above links don't work please refer here)

epatra.com
rediffmail
esakal.com
rasik.com
bharatmail.com
mailjol.com
sify mail
apnamail
marathi email
netjaal
gujratmail


maanaacaM paana

http://marathimodi.tripod.com
mahavaobacaM paihlaM vaihlaM maanaacaM paana Aaho A^analaa[-na maaoDI ilapaI iSakxvaNaarI marazImaaoDI.T/ayapaaoD.k^xama!
hI saa[-T maIca banavalaI AsalyaakxarNaanao hI saa[-T caaMgalaI kxa vaa[-T ho [qao ilahINaar naahI ,tao taumhIca zrvaayacaM....
maaoDI ilapaIlaa eoitahaisakx mahtva Aaho.iSavaajaI maharaja va paoSavyaaMcyaa kxaLatalao sava- kxarBaar maaoDItaunacaM vhayacao. [.sa 1250 tao 1950 paya-Mta maaoDI ilapaI marazI ilahINyaasaazI vaaparata yaota haotaI.ikMbahunaa,marazIcaI mauL ilapaI naagarI nasaUna maaoDI Aaho.maud/NayaugaamauLo maaoDI maagao paDlaI.
maaoDI ilapaI yaadvaaMcyaa kxaLataIla maM~aI homaaMDpaMta HyaaMnaI saur] koxlaI.maaoDI hI SaIGa` ilapaI Aaho mhNajaoca taI nagarIpaoXaa vaogaanao ilahItaa yaotao.
ASaIhI maaoDI Aataa maRtavata JaalaI Aaho.Aaja fx@ta kxahI [taIhasakxaraMnaa maaoDIcao &aana Aaho.italaa vaacavaNao va itacaa pa`saar kxrNao garjaocao Aaho.
yaa saa[-Tvar A^analaa[-na maaoDI iSakxtaa yaotao.tasaoca maaoDIcao kxahI eotaIhaisakx kxagadpa~aohI yaa saa[-Tvar Aahota,tyaamauLo maaoDIcao AiQakx &aana imaLola.Da{]nalaaoD\sacaI saaoya doiKala Aaho.
ekxda tarI yaa saa[-Tvar BaoT Va hI Aaga`hacaI ivanaMtaI !
paunha BaoTU pauiZla saptaahata.


i@lakx kxrNyaajaaogaM....

Aaosaamaa ibana laadonaba_la sava-kxahI
AaSaabaa[-MMnaa fxaLkox paurskxar
ekx haotaa vaadI:marazI ica~apaT pairXaNa(marazIvalD-)


mahavaobacaa ha AMkx kxsaa vaaTlaa,Aamhalaa kxLvaa...