Make your own free website on Tripod.com
Maha-web : the guide of marathi net

 click here to learn modi script online click here to learn modi script online

Maha-web archieves-
1 November 2001
7 November 2001
21 November 2001
1 April 2002
15 April 2002


mahavaoba maQyao sahYa- svaagata !

Click here to download Marathi fonts required to view this site and the information of how to install the fonts.

mahavaobacyaa taajyaa AMkxata
15 eipa`la 2002

dRYTIXaopa
marazI [ ga`ITIMgjacyaa saa[-Tsa\
pauZo vaacaa...

maanaacaM paana
marazI paaoT-la rama rama paavhNaM.kx^ama
pauZo vaacaa...

i@lakx kxrNyaajaaogaM...
AXaya taRtaIyaa ivaSaoYa
dugaa- Baagavata ivaSaoYa
[sakxaL marazI idnadSaI-kxa
pauZo vaacaa...


 

mahavaoba kxaya Aaho?
[MTrnaoTcao jaaLo idvasaoMidvasa fxaofxavataca Aaho.marazI maaNaUsa maa~a [MTrnaoT paasaUna caar hata laaMbaca Aaho.[MTrnaoT mhNajao koxvaL [Mga`jaI ASaI tyaacaI samajaUta Aaho; [MTrnaoT maQyao marazIlaa sqaana naahI Asaa tyaacaa paUva-ga`h Jaalaa Aaho.parMtau vastauisqataI vaogaLIca Aaho.naoTvar {payau> ,&aanavaQa-kx,maaihtaIpaUNa- va hmaKaasa BaoT xVavaI ASaa ikxtyaokx saa[-T\sa Aahota.parMtau marazI saa[-T\sacaI maaihtaIca nasalyaamauLo AapaNa tyaaMcaa Aasvaad Gao{] Sakxta naahI.mhNaunaca maI mahavaoba saur] koxlao Aaho.mahavaoba dr AazvaDyaalaa Aapalyaalaa vaogavaogaLyaa saa[-T\sacaI maahItaI do[-la,taumacyaa pa`SnaaMcao samaaQaana kxrola.Aqaa-ta marazI naoTcaa ' gaa[-D ' banauna AapalyaaSaI maO~aI kxrola.Hyaata taumacao sahkxaya- ApaoiXata Aaho.

mahavaoba kxSaI madta kxrola ?
'maanaacaM paana' maQyao dr AazvaDyaalaa ekxa {llaoKanaIya saa[-TSaI AapalaI BaoT hao[-la.
"i@lakx kxrNyaajaaogao" yaa sadrata AjaUna kxahI {ttama saa[-T\sa HyaaMcyaaSaI taaoMDAaoLKa hao[-la
"dRYTIXaopa"Hyaa laoKaata ekxaca ivaYayaalaa Anausar]na naoTvarcyaa {ttamaaottama saa[-T\sacaa foxrfxTkxa maartaa yao[-la.
yaa vyaitarI@ta Aapalyaa pa`SnaaMcaI {ttaro ,Aapalyaa pa`itaik`yaa Hyaa gaaoYTIsaud\Qaa "mahavaoba"maQyao AsataIla.

Click here to learn ancient Modi script online

To view this site you need kiran marathi fonts.If you face any problems click here

Aapalyaa pa`itaik`xyaa,pa`Sna Aamhalaa kxLvaa.

Maha-web archieves-
1 November 2001
7 November 2001
21 November 2001
1 April 2002
15 May 2002


get this gear!

 
   
 
 
Home | Links

 

Tell A Friend!
Type In Your Name:

Type In Your E-mail:

Your Friend's E-mail:

Your Comments:

Receive copy: